陇头吟拼音版

作者:王维 朝代:唐朝
陇头吟原文
长安少年游侠客,夜上戍楼看太白。
陇头明月迥临关,陇上行人夜吹笛。
关西老将不胜愁,驻马听之双泪流。
身经大小百余战,麾下偏裨万户侯。
苏武才为典属国,节旄空尽海西头。
陇头吟拼音版
zhǎng ān shǎo nián yóu xiá kè ,yè shàng shù lóu kàn tài bái 。
lǒng tóu míng yuè jiǒng lín guān ,lǒng shàng háng rén yè chuī dí 。
guān xī lǎo jiāng bú shèng chóu ,zhù mǎ tīng zhī shuāng lèi liú 。
shēn jīng dà xiǎo bǎi yú zhàn ,huī xià piān bì wàn hù hóu 。
sū wǔ cái wéi diǎn shǔ guó ,jiē máo kōng jìn hǎi xī tóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

王维的诗词大全 王维的代表作 写过的诗词

《杂诗三首 / 杂咏三首》 《菩提寺禁口号又示裴迪》 《秋夜独坐怀内弟崔兴宗》 《辋川集。南垞》 《少年行(新丰美酒斗十千)》 《过香积寺》 《伊州歌(清风明月苦相思)》 《寒食城东即事》 《奉和圣制登降圣观与宰臣等同望应制》 《杂诗三首 / 杂咏三首》 《齐州送祖三》 《济上四贤咏。崔录事》 《田园乐七首·其二》 《山居即事》 《与胡居士皆病寄此诗兼示学人二首》 《寄河上段十六》 《寄荆州张丞相》 《送友人南归》 《疑梦》 《渭城曲 / 送元二使安西》 《答裴迪辋口遇雨忆终南山之作》 《伊州歌》 《山中》 《田园乐七首·其四》 《登辨觉寺》 《羽林骑闺人》 《送韦评事》 《辋川集。茱萸沜》 《送张判官赴河西》 《少年行四首》 《赋得秋日悬清光》 《老将行》 《送宇文太守赴宣城》 《送赵都督赴代州得青字》 《辋川集。斤竹岭》 《至滑州隔河望黎阳忆丁三》 《故南阳夫人樊氏挽歌》 《酬比部杨员外暮宿琴台朝跻书阁率尔见赠之作(卢照邻)》 《过太乙观贾生房》 《九月九日忆山东兄弟 / 九月九忆山东兄弟》 《辋川集。金屑泉》 《待储光羲不至》 《送崔五太守》 《凉州郊外游望(时为节度判官,在凉州作)》 《奉和圣制赐史供奉曲江宴应制》 《辋川集。栾家濑》 《送魏郡李太守赴任》 《田园乐七首·其二》 《辋川集。柳浪》 《答张五弟》 《山居即事》 《横吹曲辞。陇头吟》 《听百舌鸟》 《送李员外贤郎》 《过香积寺》 《送綦毋秘书弃官还江东》 《送封太守》 《新晴野望》 《酌酒与裴迪》 《酬慕容十一》 《送宇文三赴河西充行军司马》 《三月三日曲江侍宴应制》 《皇甫岳云溪杂题五首。上平田》 《别弟缙后登青龙寺望蓝田山》 《栾家濑》 《送权二》 《辋川集。木兰柴》 《与苏卢二员外期游方丈寺而苏不至,因有是作》 《漆园》 《达奚侍郎夫人寇氏挽词二首》 《济上四贤咏。郑霍二山人(一作寄崔郑二山人)》 《洛阳女儿行》 《渭城曲 / 送元二使安西》 《秋夜独坐》 《寒食汜上作(一作途中口号)》 《积雨辋川庄作》 《崔兴宗写真咏》 《同比部杨员外十五夜游有怀静者季》 《林园即事寄舍弟ヨ(次荆州时作)》 《奉送六舅归陆浑》 《归嵩山作(清川带长薄)》 《登裴秀才迪小台》 《渡河到清河作》 《相和歌辞。陇西行》 《西施咏》 《辋川集。华子冈》 《鹿柴》 《奉和圣制与太子诸王三月三日龙池春禊应制》 《送元中丞转运江淮(一作钱起诗)》 《相思》 《观猎》 《崔九弟欲往南山马上口号与别》 《赠刘蓝田(一作卢象诗)》 《田园乐七首·其七》 《青雀歌(与卢象、崔兴宗、裴迪、弟缙同赋)》 《济上四贤咏。成文学》 《愚公谷三首(青龙寺与黎昕戏题)》 《山茱萸》 《田园乐七首·其五》 《送孙秀才(《纪事》作王缙诗)》

王维简介

 王维(701─761),字摩诘,祖籍太原祁(今山西祁县)。九岁知属辞,十九岁应京兆府试点了头名,二十一岁(开元九年)中进士。任大乐丞。但不久即因伶人越规表演黄狮子舞被贬为济州(在今山东境内)司功参军。宰相张九龄执政时,王维被提拔为右拾遗,转监察御史。李林甫上台后,王维曾一度出任凉州河西节度使判官,二年后回京,不久又被派往湖北襄阳去主持考试工作。天宝年间,王维在终南山和辋川过着亦官亦隐的生活。公元七五六年,王维被攻陷长安的安禄山叛军所俘,他服药取痢,佯称瘖疾,结果被安禄山「遣人迎置洛阳,拘于普施寺,迫以伪署」。平叛后,凡做伪官的都判了罪,但王维因在被俘期间作《凝碧池》诗怀念朝廷、痛骂安禄山,得到唐肃宗的赞许,加之平乱有功的胞弟王缙极力营救,仅降职为太子中允,后来又升迁为尚书右丞。但自此,王维变得更加消沉了。在半官半隐、奉佛参禅、吟山咏水的生活中,度过了自己的晚年。王维的诗歌创作道路大致以开元二十六年(738)张九龄罢相为界分为前后两个时期。前期诗作大都反映现实,具有明显的进步政治倾向,在一定程度上体现了盛唐时代积极进取的精神;后期的诗作多是描山摹水、歌咏田园风光的,其中也曲折地表达了对现实政治的不满,但情绪的主调却是颓唐消极的。王维不仅工诗善画,且精通音律,擅长书法。诗歌、音乐、绘画三种艺术在审美趣味上相互融会、相互渗透,具有独特的造诣,被苏轼誉之为:「味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。」有《王右丞集》。附:王维(701-761)字摩诘,太原祁(今山西祁县)人。工书画,与弟缙俱有俊才。开元九年,进士擢第,调太乐丞,坐累为济州司仓参军,历右拾遗、监察御史、左补阙、库部郎中。拜吏部郎中。天宝末,为给事中,安禄山陷两都,维为贼所得。服药阳瘖,拘于菩提寺,禄山宴凝碧池。维潜赋诗悲悼,闻于行在,贼平。陷贼官三等定罪。特原之,责授太子中允,迁中庶子、中书舍人。复拜给事中。转尚书右丞。维以诗名盛于开元、天宝间,宁薛诸王驸马豪贵之门,无不拂席迎之,得宋之问辋川别墅,山水绝胜。与道友裴迪,浮舟往来,弹琴赋诗,啸咏终日,笃于奉佛,晚年长斋禅诵。一日,忽索笔作书数纸,别弟缙及平生亲故,舍笔而卒,赠秘书监。宝应中,代宗问缙:朕常于诸王坐闻维乐章,今存几何,缙集诗六卷、文四卷,表上之。敕答云:卿伯氏位列先朝,名高希代,抗行周雅,长揖楚辞,诗家归美,克成编录。叹息良深,殷璠谓维诗词秀调雅,意新理惬,在泉成珠,著壁成绘。苏轼亦云,维诗中有画,画中有诗也。有《王右丞集》。
边塞 感伤

本文提供陇头吟原文,陇头吟翻译,陇头吟赏析,陇头吟拼音版,王维简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/8854.html