浣溪沙(贸人女晬)拼音版

作者:游稚仙 朝代:宋朝
浣溪沙(贸人女晬)原文
晬日先联瑞日红。寿星明照寿筵中。庆门乐事正重重。
明日贾逵添戏彩,异时李汉看乘龙。鱼轩玉轴定荣封。
浣溪沙(贸人女晬)拼音版
zuì rì xiān lián ruì rì hóng 。shòu xīng míng zhào shòu yàn zhōng 。qìng mén lè shì zhèng zhòng zhòng 。
míng rì jiǎ kuí tiān xì cǎi ,yì shí lǐ hàn kàn chéng lóng 。yú xuān yù zhóu dìng róng fēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

游稚仙的诗

《浣溪沙(贸人女晬)》

游稚仙简介

辞赋精选

本文提供浣溪沙(贸人女晬)原文,浣溪沙(贸人女晬)翻译,浣溪沙(贸人女晬)赏析,浣溪沙(贸人女晬)拼音版,游稚仙简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/58759.html