水调歌头(寿胡详定)拼音版

作者:刘克壮 朝代:宋朝
水调歌头(寿胡详定)原文
风露洗玉宇,星斗灿银潢。云间笙鹤来下,人世变凄凉。九转金丹成后,一朵红云深处,玉立侍虚皇。却笑跨夺子,草草梦黄粱。
君记否,齐桓□,鲁灵光。中原公案未了,真下欠人当。试问主门关外,何似金銮殿上,此段及平章。富贵倘来耳,万代姓名香。
水调歌头(寿胡详定)拼音版
fēng lù xǐ yù yǔ ,xīng dòu càn yín huáng 。yún jiān shēng hè lái xià ,rén shì biàn qī liáng 。jiǔ zhuǎn jīn dān chéng hòu ,yī duǒ hóng yún shēn chù ,yù lì shì xū huáng 。què xiào kuà duó zǐ ,cǎo cǎo mèng huáng liáng 。
jun1 jì fǒu ,qí huán □,lǔ líng guāng 。zhōng yuán gōng àn wèi le ,zhēn xià qiàn rén dāng 。shì wèn zhǔ mén guān wài ,hé sì jīn luán diàn shàng ,cǐ duàn jí píng zhāng 。fù guì tǎng lái ěr ,wàn dài xìng míng xiāng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘克壮的诗

《满江红(寿汤侍郎)》 《水调歌头(寿胡详定)》 《贺新郎(琼花)》 《乳燕飞(寿干官)》 《水龙吟(寿赵癯齐)》 《水调歌头(和西外判宗湖楼韵)》

刘克壮简介

辞赋精选

本文提供水调歌头(寿胡详定)原文,水调歌头(寿胡详定)翻译,水调歌头(寿胡详定)赏析,水调歌头(寿胡详定)拼音版,刘克壮简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/57921.html