汉宫春·立春日拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
汉宫春·立春日原文
春已归来,看美人头上,袅袅春幡。无端风雨,未肯收尽余寒。年时燕子,料今宵梦到西园。浑未辨,黄柑荐酒,更传青韭堆盘?
却笑东风,从此便薰梅染柳,更没些闲。闲时又来镜里,转变朱颜。清愁不断,问何人会解连环?生怕见花开花落,朝来塞雁先还。
汉宫春·立春日拼音版
chūn yǐ guī lái ,kàn měi rén tóu shàng ,niǎo niǎo chūn fān 。wú duān fēng yǔ ,wèi kěn shōu jìn yú hán 。nián shí yàn zǐ ,liào jīn xiāo mèng dào xī yuán 。hún wèi biàn ,huáng gān jiàn jiǔ ,gèng chuán qīng jiǔ duī pán ?
què xiào dōng fēng ,cóng cǐ biàn xūn méi rǎn liǔ ,gèng méi xiē xián 。xián shí yòu lái jìng lǐ ,zhuǎn biàn zhū yán 。qīng chóu bú duàn ,wèn hé rén huì jiě lián huán ?shēng pà jiàn huā kāi huā luò ,cháo lái sāi yàn xiān hái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《生查子(独游西岩)》 《哨遍(秋水观)》 《西江月(三山作)》 《浣溪沙(别杜叔高)》 《玉楼春(隐湖戏作)》 《水龙吟·登建康赏心亭》 《昭君怨(豫章寄张定叟)》 《江神子·赋梅寄余叔良》 《沁园春(答余叔良)》 《蝶恋花(送祐之弟)》 《贺新郎·甚矣吾衰矣》 《贺新郎·甚矣吾衰矣》 《杏花天(无题)》 《汉宫春·立春日》 《武陵春·走去走来三百里》 《一枝花(醉中戏作)》 《小重山(三山与客泛西湖)》 《惜分飞(春思)》 《鹊桥仙(席上和赵晋臣敷文)》 《鹧鸪天(读渊明诗不能去手,戏作小词以送之)》 《菩萨蛮(昼眠秋水)》 《木兰花慢·滁州送范倅》 《念奴娇(赋白牡丹和范廓之韵)》 《虞美人·赋虞美人草》 《水龙吟(题雨岩。岩类今所画观音补陀,岩中有泉飞出,如风雨声)》 《婆罗门引(用韵答赵晋臣敷文)》 《贺新郎(再用前韵)》 《满江红·暮春》 《虞美人·赋虞美人草》 《摸鱼儿(两岩有石状怪甚,取离骚九歌名曰山鬼,因赋摸鱼儿,改名山鬼谣)》 《太常引(赋十四弦)》 《念奴娇(双陆和坐客韵)》 《渔家傲(湖州幕官作舫室)》 《浣溪沙(与客赏山茶,一朵忽堕地,戏作)》 《雨中花慢(关于似见和,再用韵为别)》 《临江仙(簪花屡堕戏作)》 《水调歌头(题永丰杨少游提点一枝堂)》 《青玉案·元夕》 《满江红(中秋)》 《醉太平·春晚》 《满江红(题冷泉亭)》 《东坡引(花梢红未足)》 《汉宫春(答吴子似总斡和章)》 《添字浣溪沙(用前韵谢传岩叟餽名花鲜罩)》 《鹧鸪天(一片归心拟乱云)》 《满江红(席间和洪舍人兼简司马汉章太监)》 《木兰花慢·可怜今夕月》 《木兰花慢(题广文克明菊隐)》 《水调歌头(三山用赵丞相韵答帅幕王君,且有感於中秋近事,并见之末章)》 《点绛唇(留博山寺,闻光风主人微恙而归,时春涨断桥)》 《水龙吟(用瓢泉韵戏陈仁和兼简诸葛元亮,且督和词)》 《行香子(三山作)》 《贺新郎·把酒长亭说》 《品令(族姑庆八十,来索俳语)》 《南乡子(送筠州赵司户,茂中之子。茂中尝为筠州幕官,题诗甚多)》 《清平乐·独宿博山王氏庵》 《浪淘沙·山寺夜半闻钟》 《水调歌头(和王正之右司吴江观雪见寄)》 《鹧鸪天(离豫章别司马汉章大监)》 《鹧鸪天(郑守厚卿席上谢余伯山,用其韵)》 《江神子·赋梅寄余叔良》 《定风波·席上送范廓之游建康》 《贺新郎·用前韵送杜叔高》 《霜天晓角(赤壁)》 《添字浣溪沙》 《清平乐·独宿博山王氏庵》 《感皇恩(寿铅山陈丞及之)》 《浣溪沙(种松竹未成)》 《水调歌头(题张晋英提举玉峰楼)》 《婆罗门引(用韵别郭逢道)》 《声声慢(赋红木犀·余儿时尝入京师禁中凝碧池,因书当时所见)》 《丑奴儿(和陈簿)》 《鹧鸪天(和赵晋臣敷文韵)》 《菩萨蛮·金陵赏心亭为叶丞相赋》 《西江月·堂上谋臣尊俎》 《夜游宫(苦俗客)》 《鹧鸪天(和传先之提举赋雪)》 《念奴娇(西湖和人韵)》 《卜算子(齿落)》 《鹧鸪天(和陈提干)》 《贺新郎(又和)》 《踏莎行(赋稼轩,集经句)》 《小重山(茉莉)》 《浣溪沙(常山道中)》 《水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)》 《踏莎行(和赵国兴知录韵)》 《蝶恋花(用赵文鼎提举送李正这提刑韵送赵元英)》 《鹧鸪天·送欧阳国瑞入吴中》 《满江红·敲碎离愁》 《玉楼春(寄题文山郑元英巢经楼)》 《唐河传(效花间集)》 《鹧鸪天(晚日寒鸦一片愁)》 《水调歌头·送杨民瞻》 《南乡子·好个主人家》 《念奴娇(赋梅花)》 《汉宫春·会稽蓬莱阁怀古》 《添字浣溪沙(用前韵谢传岩叟瑞香之惠)》 《贺新郎(和徐斯远下第谢诸公载酒相访韵)》 《念奴娇(谢王广文双姬词)》 《汉宫春·会稽蓬莱阁怀古》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

辞赋精选

本文提供汉宫春·立春日原文,汉宫春·立春日翻译,汉宫春·立春日赏析,汉宫春·立春日拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | /shi/52675.html