题南岳招仙观壁上(题此诗后数日上升)拼音版

作者:许碏 朝代:唐朝
题南岳招仙观壁上(题此诗后数日上升)原文
洪炉烹锻人性命,器用不同分皆定。妖精鬼魅斗神通,
只自干邪不干正。黄口小儿初学行,唯知日月东西生。
还为万灵威圣力,移月在南日在北。玉为玉兮石是石,
蕴弃深泥终不易。邓通饿死严陵贫,帝王岂是无人力。
丈夫未达莫相侵,攀龙附凤捐精神。
题南岳招仙观壁上(题此诗后数日上升)拼音版
hóng lú pēng duàn rén xìng mìng ,qì yòng bú tóng fèn jiē dìng 。yāo jīng guǐ mèi dòu shén tōng ,
zhī zì gàn xié bú gàn zhèng 。huáng kǒu xiǎo ér chū xué háng ,wéi zhī rì yuè dōng xī shēng 。
hái wéi wàn líng wēi shèng lì ,yí yuè zài nán rì zài běi 。yù wéi yù xī shí shì shí ,
yùn qì shēn ní zhōng bú yì 。dèng tōng è sǐ yán líng pín ,dì wáng qǐ shì wú rén lì 。
zhàng fū wèi dá mò xiàng qīn ,pān lóng fù fèng juān jīng shén 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

许碏的诗

《题南岳招仙观壁上(题此诗后数日上升)》

许碏简介

辞赋精选

本文提供题南岳招仙观壁上(题此诗后数日上升)原文,题南岳招仙观壁上(题此诗后数日上升)翻译,题南岳招仙观壁上(题此诗后数日上升)赏析,题南岳招仙观壁上(题此诗后数日上升)拼音版,许碏简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/45209.html