和李使君三郎早秋城北亭宴崔司士因寄关中张评事拼音版

作者:吕温 朝代:唐朝
和李使君三郎早秋城北亭宴崔司士因寄关中张评事原文
黄花古城路,上尽见青山。桑柘晴川口,牛羊落照间。
野情随卷幔,尘事隔重关。道合偏重赏,官微独不闲。
鹤分琴久罢,书到雁应还。为谢登临客,琼林寄一攀。
和李使君三郎早秋城北亭宴崔司士因寄关中张评事拼音版
huáng huā gǔ chéng lù ,shàng jìn jiàn qīng shān 。sāng zhè qíng chuān kǒu ,niú yáng luò zhào jiān 。
yě qíng suí juàn màn ,chén shì gé zhòng guān 。dào hé piān zhòng shǎng ,guān wēi dú bú xián 。
hè fèn qín jiǔ bà ,shū dào yàn yīng hái 。wéi xiè dēng lín kè ,qióng lín jì yī pān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吕温的诗词大全 吕温的代表作 写过的诗词

《道州城北楼观李花》 《赠友人》 《道州夏日早访荀参军林园敬酬见赠》 《看浑中丞山桃花初有他客不通晚方得入因有戏赠》 《道州观野火》 《和李使君三郎早秋城北亭宴崔司士因寄关中张评事》 《题从叔园林》 《和舍弟惜花绝句(时蕃中使回)》 《巩路感怀》 《奉送范司空赴朔方(得游字)》 《刘郎浦口号(吴蜀成婚此水浔)》 《青出蓝诗(题中有韵,限四十字成)》 《风叹》 《宗礼欲往桂州苦雨因以戏赠》 《二月一日是贞元旧节有感绝句寄黔南窦三洛阳卢七》 《吐蕃别馆月夜》 《闻砧有感》 《衡州岁前游合江亭见山樱蕊未折因赋含彩吝惊春》 《道州将赴衡州酬别江华毛令》 《夜后把火看花南园招李十一兵曹不至呈座上诸公》 《岳阳怀古》 《题石勒城二首》 《吐蕃别馆中和日寄朝中僚旧》 《道州敬酬何处士怀郡楼月夜之作》 《送段九秀才归澧州》 《经河源军汉村作》 《衡州早春偶游黄溪口号》 《风咏》 《冬夜即事》 《宗礼欲往桂州,苦雨因以戏赠》 《楚州追制后舍弟直长安县失囚花下共饮》 《蕃中拘留岁馀回至陇石先寄城中亲故》 《贞元十四年旱甚见权门移芍药花》 《道州弘道县主簿知县三年颇著廉慎秩满…赴衡州题其厅事》 《冬日病中即事》 《偶然作二首》 《道州送戴简处士往贺州谒杨侍郎》 《道州途中即事》 《题梁宣帝陵二首》 《初发道州答崔三连州题海阳亭见寄绝句》 《吐蕃别馆送杨七录事先归》 《奉和武中丞秋日台中寄怀简诸僚友》 《奉和张舍人阁中直夜思闻雅琴因书事通简僚友》 《道州敬酬何处士书情见赠》 《奉敕祭南岳十四韵》 《终南精舍月中闻磬声诗(题中用韵,六十字成)》 《赋得失群鹤》 《奉和李相公早朝于中书候传点偶书所怀奉呈门下…郑相公》 《早觉有感》 《道州月叹(追述蕃中事,与道州对言之)》 《上官昭容书楼歌》 《道州南楼换柱》 《顺宗至德大圣大安孝皇帝挽歌词三首》 《白云起封中诗(题中用韵,六十字成)》 《衡州夜后把火看花留客》 《道州感兴》 《咏蜀客石琴枕》 《河中城南姚家浴后题赠主人》 《河南府试赎帖,赋得乡饮酒诗》 《和恭听晓笼中山鹊》 《镜中叹白发》 《回风有怀》 《道州春游欧阳家林亭》 《衡州早春二首》 《题阳人城》 《友人邀听歌有感》 《衡州送李十一兵曹赴浙东》 《晋王龙骧墓》 《吐蕃别馆和周十一郎中杨七录事望白水山作》 《和舍弟让笼中鹰》 《同舍弟恭岁暮寄晋州李六协律三十韵》 《道州北池放鹅》 《孟冬蒲津关河亭作》 《刘郎浦口号》 《青海西寄窦三端公》 《吐蕃别馆卧病寄朝中诸友》 《戏赠灵澈上人》 《同恭夏日题寻真观李宽中秀才书院》 《病中自户部员外郎转司封》 《江陵酒中留别坐客》 《道州奉寄襄阳裴相公》 《道州秋夜南楼即事》 《春日游郭驸马大安亭子》 《送僧归漳州》 《答段秀才》 《道州酬送何山人之容州》 《望思台作》 《喜俭北至送宗礼南行》 《郡内书怀寄刘连州窦夔州》 《道州夏日郡内北桥新亭书怀赠何元二处士》 《合江亭槛前多高竹不见远岸花客命翦之感而成咏》 《题河州赤岸桥》 《登少陵原望秦中诸川太原王至德妙用有水术因用感叹》 《嘲柳州柳子厚》 《及第后答潼关主人》 《临洮送袁七书记归朝(时袁生作僧,蕃人呼为袁师)》 《久病初朝衢中即事》 《道州郡斋卧疾寄东馆诸贤》 《自江华之衡阳途中作》 《嘲黔南观察南卓(一云卓故人效吕温作)》

吕温简介

吕温(771~811) 字和叔,又字化光,唐河中(今永济市)人。德宗贞元十四年(798)进士,次年又中博学宏词科,授集贤殿校书郎。贞元十九年(803),得王叔文推荐任左拾遗。贞元二十年夏,以侍御史为入蕃副使,在吐蕃滞留经年。顺宗即位,王叔文用事,他因在蕃中,未能参与“永贞革新”。永贞元年 (805)秋,使还,转户部员外郎。历司封员外郎、刑部郎中。元和三年 (808)秋,因与宰相李吉甫有隙,贬道州刺史,后徙衡州,甚有政声,世称“吕衡州”。曾从陆贽治《春秋》,从梁肃为文章,学有渊源。其文俊拔赡逸,颇有文采,《旧唐书·吕温传》称其文“有左丘明班固之风”。与柳宗元元稹等相厚,在衡与石鼓书院李宽、衡岳寺灵澈、九真观田良逸等友善,乐道参玄。尝奉敕祭告南岳。卒后,刘禹锡将其诗文辑为《吕衡州集》二十卷,后有《吕和叔文集》行世,《全唐诗》收其诗二卷百余首。

吕温在法律思想上强调明刑立威,认为治理国家必须“权之以法制、董之以刑罚”;但又认为刑罚是道德的辅佐,刑罚的运用必须服务于“导之以德”,以达到使人“迁善远罪”的目的。为了维护封建法制的严肃性和力求执法公正,他提出了两个主张:①反对“功臣恕死”的规定,认为功不可以不赏,罪不可以不刑;信赏必罚是天经地义。如果有功勋的人犯了死罪予以免死,或者没有犯罪而先行恕死,乃是弃信废刑,挠权乱法,以罪宠人。这样不但不能劝善惩恶,反而会鼓励犯罪,对国家对功臣都将有害无益。②反对纳粟赎罪的规定,认为刑赏是国之大本,不可不严肃对待。汉代曾用过纳粟的办法除罪拜爵,但那是“杂霸道而隳王制,昧宏规而狃小利”。以之拜爵,固然毁坏了有功必赏的规定,以之除罪,更是废弃了有罪必罚的法律,是对残贼之徒和□宄之党大开免罪之门,使凶人酷吏可以肆无忌惮地为非作恶。这样,刑法规定得再严,甚至“临以斧钺,驱于鼎镬”,也是不足以立威的。

辞赋精选

本文提供和李使君三郎早秋城北亭宴崔司士因寄关中张评事原文,和李使君三郎早秋城北亭宴崔司士因寄关中张评事翻译,和李使君三郎早秋城北亭宴崔司士因寄关中张评事赏析,和李使君三郎早秋城北亭宴崔司士因寄关中张评事拼音版,吕温简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/24702.html