豆雨声来,中间夹带风声上一句 下一句

出自清朝蒋捷的《声声慢·秋声
原文翻译:
黄花深巷,红叶低窗,凄凉一片秋声。豆雨声来,中间夹带风声。疏疏二十五点,丽谯门、不锁更声。故人远,问谁摇玉佩,檐底铃声。
彩角声吹月堕,渐连营马动,四起笳声。闪烁邻灯,灯前尚有砧声。知他诉愁到晓,碎哝哝、多少蛩声。诉未了,把一半、分与雁声。
声声慢·秋声拼音版
huáng huā shēn xiàng ,hóng yè dī chuāng ,qī liáng yī piàn qiū shēng 。dòu yǔ shēng lái ,zhōng jiān jiá dài fēng shēng 。shū shū èr shí wǔ diǎn ,lì qiáo mén 、bú suǒ gèng shēng 。gù rén yuǎn ,wèn shuí yáo yù pèi ,yán dǐ líng shēng 。
cǎi jiǎo shēng chuī yuè duò ,jiàn lián yíng mǎ dòng ,sì qǐ jiā shēng 。shǎn shuò lín dēng ,dēng qián shàng yǒu zhēn shēng 。zhī tā sù chóu dào xiǎo ,suì nóng nóng 、duō shǎo qióng shēng 。sù wèi le ,bǎ yī bàn 、fèn yǔ yàn shēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

蒋捷的诗词大全

《女冠子·元夕》 《水龙吟(效稼轩体招落梅之魂)》 《祝英台(次韵)》 《花心动(南塘元夕)》 《秋夜雨(蒋正夫令作春夏冬各一阕,次前韵)》 《春夏两相期(寿谢令人)》 《解佩令(春)》 《霜天晓角·人影窗纱》 《高阳台(芙蓉)》 《齐天乐(元夜阅梦华录)》 《霜天晓角(人影窗纱)》 《步蟾宫(春景)》 《最高楼(催春)》 《贺新郎·吴江》 《木兰花慢(冰)》 《阮郎归(客中思马迹山)》 《一翦梅(宿龙游朱氏楼)》 《瑞鹤仙(寿东轩立冬前一日)》 《虞美人(丝丝杨柳丝丝雨)》 《永遇乐(绿阴)》 《女冠子·元夕》 《柳梢青(有谈旧娼潘氏)》 《步蟾宫(中秋)》 《风入松(戏人去妾)》 《步蟾宫(木犀)》 《糖多令(寿东轩)》 《贺新郎(浪涌孤亭起)》 《虞美人(少年听雨歌楼上)》 《虞美人·听雨》 《梅花引·荆溪阻雪》 《解连环(岳园牡丹)》 《一剪梅·舟过吴江》 《尾犯(夜倚读书床)》 《一剪梅·舟过吴江》 《贺新郎(兵后寓吴)》 《贺新郎(E372·括杜诗)》 《梅花引(白鸥问我泊孤舟)》 《大圣乐(陶成之生日)》 《贺新郎(甚矣君狂矣)》 《昼锦堂(荷花)》 《蝶恋花(风莲)》 《应天长(次清真韵)》 《玉漏迟(寿东轩)》 《一剪梅(一片春愁待酒浇)》 《尾犯(寒夜)》 《贺新郎·秋晓》 《高阳台(闰元宵)》 《喜迁莺(金村阻风)》 《洞仙歌(对雨思友)》 《贺新郎(深阁帘垂绣)》 《瑞鹤仙(红叶)》 《南乡子(黄葵)》 《贺新郎(弹琵琶者)》 《贺新郎(约友三月旦饮)》 《虞美人·梳楼》 《喜迁莺(暮春)》 《金蕉叶(秋夜不寐)》 《玉楼春(桃花湾马迹)》 《声声慢·秋声》 《声声慢(黄花深巷)》 《女冠子(蕙花香也)》 《浪淘沙(重九)》 《南乡子(塘门元宵)》 《翠羽吟》 《贺新郎(题后院画像)》 《贺新郎·秋晓》 《木兰花慢(再赋)》 《沁园春(次强云卿韵)》 《声声慢·秋声》 《沁园春(寿岳君举)》 《贺新郎(梦冷黄金屋)》 《贺新郎·梦冷黄金屋》 《白苎》 《瑞鹤仙(乡城见月)》 《燕归梁·凤莲》 《沁园春(为老人书南堂壁)》 《珍珠帘(寿岳君选)》 《高阳台(江阴道中有怀)》 《虞美人·梳楼》 《虞美人·听雨》 《柳梢青(游女)》 《少年游(枫林红透晚烟青)》 《燕归梁(我梦唐宫春昼迟)》 《瑞鹤仙(友人买妾名雪香)》 《行香子(舟宿兰湾)》 《秋夜雨·秋夜》 《梅花引·荆溪阻雪》 《贺新郎·梦冷黄金屋》 《女冠子(竞渡)》 《贺新郎(渺渺啼鸦了)》 《摸鱼儿(寿东轩)》 《纷蝶儿(残春)》 《念奴娇(寿薛稼堂)》 《高阳台(送翠英)》 《贺新郎(乡士以狂得罪,赋此饯行)》 《念奴娇(梦有奏方响而舞者)》 《燕归梁·凤莲》 《探芳信(菊)》 《洞仙歌(柳)》

声声慢·秋声赏析

  以“秋声”为题材的作品并不多见,欧阳修有《秋声赋》为赋之代表,而蒋捷这首《声声慢》亦堪称词中楷模了。在词中,写了一个秋夜中的种种秋声。笔锋非凡,意味亦显独特。

  “黄花深巷,红叶低窗,凄凉一片秋声。”三句领起全词。点明这是菊花盛开、红叶掩映的深秋时节。凭窗谤听着连绵不断的秋声引起心中阵阵凄凉。“凄凉”是把词中各种声音串联起来的线索。

  “豆雨声来,中间夹带风声。”“豆花雨”,指阴历八月豆子开花时的雨,这里点出秋雨声杂风声率先而来。风雨凄凉,长夜难眠。风声中又传来了稀疏的更点声。这更声来自城门上的更鼓楼。“疏疏二十五点,丽谯门、不锁更声”。“不锁”,流露了主人公怪罪的意味,因为他是不想听到的。古代把一夜分为五更,一更分为五点。这里直写“二十五点”,意在表明主人公尤感秋夜的漫漫难捱。风不仅送来了更声,又摇响了檐底的风铃。“故人远,问谁摇玉佩,檐底铃声”揭示了主人公听到铃声引起的心理活动,他最初以为这是老友身上玉佩的声。但老友都在远方不可能来,那么这会是谁呢?突然明白原来是风铃的声音。作者这里用笔极为巧妙,看似是误听,实则借写对老友思念之情。

  “彩角声吹月堕,渐连营马动,四起笳声。”把笔触从深夜转向黎明。月亮沉落,号角声起。军营中人马骚动。蒋捷生活于宋末元初,进士及第不久,南宋被灭。他隐居太湖竹山,一直不肯出来作官。这声音表明,元朝统治了全国,而且军旅遍布这些声音,对于不肯和元统治者合作的词人来说,岂不是比之秋风秋雨的声音更加刺耳惊心吗?

  “闪烁邻灯,灯前尚有砧声”。灯光闪烁之处,又传来了邻舍在砧石上擣练之声。邻家主妇一夜未眠赶制寒衣,天明未睡。这也不能使词人宽慰

  “知他诉愁到晓,碎哝哝、多少蛩声”。“昨夜寒蛩不住鸣,惊四千里梦”岳飞这句词和词人心境相同,皆因满腹心事起。把蛩的叫声称为“诉愁”,借把自己的愁怀转嫁给蛩鸣罢了。“诉未了,把一半、分与雁声。”似乎是蟋蟀把愁苦又分给了横空的过雁。巧妙地又点出大雁叫声的凄凉和它带给主人公的愁意,大雁给人的愁绪往往同引起人对远人的怀念分不开。收尾以雁声,反映了词人独特的构思。

  词人以“豆雨声”起,以“雁声”收,写了秋夜中听到的十种秋声。但声声总离不了凄凉意,使一个正在发愁的人谛听这些声音,使作为声音的客体,严重地被染上“愁人”的主体印记,因而从笳声、雁声、蛩声、铃声中听到的,都是词人的苦闷心声。

蒋捷简介

蒋捷(生卒年不详)字胜欲,号竹山,阳羡(今江苏宜兴)人。先世为宜兴巨族。咸淳十年(1274)进士。宋亡后,遁迹不仕。元大德间宪使臧梦解、陆兆」交荐其才,卒不就。卷《四库总目提要》称其词「练字精深,调音谐畅,为倚声家之榘矱」。周济《介荐斋论词杂著》云:「竹山薄有才情,未窥雅操。」冯煦《蒿庵论词》亦云:「其全集中,实多有可议者。」刘熙载《艺概》卷四则云:「蒋竹山词未极流动自然,然洗炼缜密,语多创获。其志视梅溪较贞,其思视梦窗较清。刘文彦为五言长城,竹山其亦长短句之长城欤?」他平生著述,以义理为主,著有《小学详断》。词作多抒写家国之思、河山之恸。但不是正面直接地反映,而是通过景物的描写,塑造一些落寞愁苦的意象,其中寄寓着怀恋故国的一片深情。内容比较宽泛,风格或沉郁悲凉,或潇洒疏俊。语言精于冶炼,有的明白如话,有的尖新动人。应是卓然独立于辛、姜二派之外的杰出词人。其代表作首推《虞美人·听雨》(少年听雨歌楼上),高度概括了作者少年、壮年、晚年三个时期的思想和感情。通过人生三部曲,反映了宋末元初广阔的社会生活画面,具有丰富的内涵。《一剪梅·一片春愁待酒浇》也是脍炙人口的佳作。特别是其中写舟过吴江时,「江上舟摇,楼上帘招」以及结句「红了樱桃,绿了芭蕉」,为人们广为传诵。蒋捷不光是炼字精深,语多创获,还在词体上有所创新。《贺新郎·兵后寓吴》是词史上独创一格的叙事词。

名句类别

天气

编者注:本文提供了豆雨声来,中间夹带风声上一句下一句 前一句后一句,声声慢·秋声拼音版 蒋捷简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/ju/5636.html