青春几何时,黄鸟鸣不歇上一句 下一句

出自唐朝李白的《江南春怀
原文翻译:
青春几何时,黄鸟鸣不歇
天涯失乡路,江外老华发。
心飞秦塞云,影滞楚关月。
身世殊烂漫,田园久芜没。
岁晏何所从?长歌谢金阙。
江南春怀拼音版
qīng chūn jǐ hé shí ,huáng niǎo míng bú xiē
tiān yá shī xiāng lù ,jiāng wài lǎo huá fā 。
xīn fēi qín sāi yún ,yǐng zhì chǔ guān yuè 。
shēn shì shū làn màn ,tián yuán jiǔ wú méi 。
suì yàn hé suǒ cóng ?zhǎng gē xiè jīn què 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《采莲曲(若耶溪傍采莲女)》 《题雍丘崔明府丹灶》 《乐府杂曲。鼓吹曲辞。君马黄》 《赠崔咨议》 《秋下荆门》 《谢公亭·盖谢脁范云之所游》 《江夏行》 《送友人》 《蜀道难》 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 《相和歌辞。北上行》 《送贺宾客归越》 《放后遇恩不沾》 《赠崔郎中宗之(时谪官金陵)》 《把酒问月·故人贾淳令予问之》 《渡荆门送别》 《白头吟》 《日出行 / 日出入行》 《广陵赠别》 《杂曲歌辞。沐浴子》 《乌夜啼》 《宿巫山下》 《春思》 《观博平王志安少府山水粉图》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《秋思(春阳如昨日)》 《白鼻騧》 《丁督护歌(云阳上征去)》 《临路歌(大鹏飞兮振八裔)》 《下途归石门旧居》 《田园言怀》 《清平调·名花倾国两相欢》 《舞曲歌辞。白鸠辞》 《赠薛校书》 《陪侍郎叔游洞庭醉后三首(其三)》 《秋日炼药院镊白发,赠元六兄林宗》 《送友人入蜀》 《留别金陵诸公》 《怨歌行》 《白鹭鹚》 《焦山望寥山》 《送崔氏昆季之金陵(一作秋夜崔八丈水亭送别)》 《(五言古诗)君马黄》 《叙旧赠江阳宰陆调》 《出自蓟北门行》 《九日龙山饮》 《闻王昌龄左迁龙标,遥有此寄》 《秋日鲁郡尧祠亭上宴别杜补阙范侍御》 《秋思》 《题许宣平庵壁(见《诗话类编》)》 《宿清溪主人》 《哭晁卿衡》 《流夜郎半道承恩放还,兼欣克复之美书怀示息秀才》 《访戴天山道士不遇》 《横吹曲辞。幽州胡马客歌》 《箜篌谣》 《白头吟》 《嘲王历阳不肯饮酒》 《五月东鲁行,答汶上君(一作翁)》 《过汪氏别业二首》 《忆秋浦桃花旧游,时窜夜郎》 《醉题王汉阳厅》 《怨情》 《秋夜宿龙门香山寺奉寄王方城十七丈奉国莹上…幼成令问》 《自代内赠》 《树中草(鸟衔野田草)》 《金陵听韩侍御吹笛》 《山人劝酒(劝酒相欢不知老)》 《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛 / 黄鹤楼闻笛》 《和卢侍御通塘曲》 《永王东巡歌十一首(三川北虏乱如麻)》 《北风行》 《赠张相镐二首(时逃难在宿松山作。萧士赟云下八首伪)》 《望黄鹤楼》 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 《惧谗(双花竞春芳)》 《子夜吴歌·冬歌》 《望汉阳柳色,寄王宰》 《姑孰十咏。灵墟山》 《冬日归旧山》 《送窦司马贬宜春》 《送张秀才谒高中丞》 《短歌行》 《枯鱼过河泣》 《赠黄山胡公求白鹇》 《登太白峰》 《临江王节士歌》 《咏槿》 《月下独酌四首·其一》 《纪南陵题五松山》 《秋浦歌十七首·其十四》 《登梅冈望金陵赠族侄高座寺僧中孚》 《荆州贼平,临洞庭言怀作》 《与谢良辅游泾川陵岩寺》 《在浔阳非所寄内》 《邺中赠王大(一作邺中王大劝入高凤石门山幽居)》 《陈情赠友人》 《宣州长史弟昭赠余琴谿中双舞鹤诗以见志》 《白云歌送刘十六归山》 《铜官山醉后绝句》

江南春怀译文及注释

译文青春能持续多长时间,春天黄鸟鸣个不停。人在天涯,不知回乡的路在哪里,江湖游荡,白了头发。身影迟滞在楚关的月下,心却飞往秦塞云中。此身此世特别烂漫,田园也久已荒芜。眼看又到年终,应该何去何从?高唱长歌谢别金阙。

注释⑴《埤雅》:黄鸟,亦名黎黄,其包黎黑而黄也。鸣则蚕生。韩子曰“以鸟鸣春”,若黄鸟之类,其善鸣者也。阴阳运作推侈,时至气动,不得不尔,故先王以候节令。⑵《楚辞》:“岁既晏兮孰华予。”王逸注:“晏,晚也。”⑶《楚辞章句》:谢,去也。金阙,犹金门。“长歌谢金阙”,见不复有仕进之意。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

人生」 「动物

编者注:本文提供了青春几何时,黄鸟鸣不歇上一句下一句 前一句后一句,江南春怀拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/ju/3022.html